Etapy prac – stabilizacja gruntu na miejscu

W procesie stabilizacji na miejscu możemy wyróżnić poniższe etapy robót:

  1. przygotowanie gruntu, który będzie poddany stabilizacji – wyrównanie do rzędnych projektowych i spulchnienie,
  2. rozsypanie spoiwa wg dawki dobranej laboratoryjnie,
  3. wymieszanie gruntu wraz z rozłożonym spoiwem na odpowiednią głębokość,
  4. wstępne zagęszczenie otrzymanej warstwy przy pomocy walca z wibracją,
  5. wyrównanie powierzchni do wymaganych rzędnych oraz nadanie odpowiednich spadków,
  6. ostateczne zagęszczenie warstwy przy użyciu walców stalowych i ogumionych,
  7. pielęgnacja stabilizacji przez zraszanie wodą.

Stabilizacja gruntu cementem

Celem stabilizacji gruntu jest uzyskanie możliwie najwyższych parametrów wytrzymałościowych podłoża. Proces stabilizacji gruntu na miejscu polega na wymieszaniu rodzimego gruntu lub kruszywa bezpośrednio na budowie z laboratoryjnie dobraną ilością spoiwa hydraulicznego i wodą. Proces stabilizacji gruntu na miejscu pozwala uzyskać podbudowę pomocniczą lub zasadniczą oraz ulepszone podłoże.

W procesie stabilizacji używa się różne spoiwa hydrauliczne – cement, wapno, popioły lub gotowe mieszanki na bazie głównie cementu, wapna i popiołów. Stabilizację wykonuje się także z wykorzystaniem środków jonowymiennych. Stabilizacja gruntu cementem na miejscu polega na rozłożeniu odpowiedniej dawki cementu przy odpowiedniej wilgotności gruntu i dokładnym wymieszaniu na odpowiednią głębokość. Następnie następuje zagęszczenie gruntu, ewentualne profilowanie, po czym uzyskujemy warstwę odporną na ścieranie.

Materiały wykorzystywane do stabilizacji cementem muszą spełniać warunki zawarte w normie PN-S-96012:1997 – Drogi samochodowe – Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem, gdzie zawarte są. wytyczne odnośnie wymagań technicznych dotyczących użytych materiałów. Norma określa także własności gotowej mieszanki cementowo-gruntowej oraz podbudowy, która z tej mieszanki powstanie. Ponadto norma określa parametry techniczne podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, warunki techniczne takiego podłoża, zalecenia odnośnie pielęgnacji podłoża.