Popiół lotny krzemionkowy

Popiół lotny krzemionkowy to drobnoziarnisty pył składający się głównie z kulistych, zeszkliwionych ziaren, otrzymywany przy spalaniu węgla kamiennego z udziałem materiałów współspalanych. Popiół lotny krzemionkowy posiada o właściwości pucolanowe. Jest otrzymywany przez mechaniczne lub elektrostatyczne wytrącenie popiołów z gazów odlotowych ze spalania pyłu węglowego w kotłach energetycznych.

Podstawowymi składnikami popiołu lotnego są glinokrzemiany (SiO2 i Al2O3). Popioły lotne krzemionkowe powinny spełniać wymagania postawione w normie PN-EN 450-1 – Popiół lotny do betonu – Część 1: Definicje, specyfikacje i kryteria zgodności. Popioły lotne krzemionkowe mogą być stosowane do:

  • produkcji betonów towarowych,
  • produkcji prefabrykatów betonowych,
  • wytwarzania suchych mieszanek,
  • produkcji betonu komórkowego,
  • wytwarzania cementów CEM II/A,B-V, CEM II/A,B-M, CEM IV/A,B, CEM V/A,B,
  • produkcji spoiw popiołowo–cementowych, popiołowo-wapiennych, popiołowo–wapienno–gipsowych,
  • budowy i utwardzania dróg,
  • budowy nasypów kolejowych i drogowych,
  • stabilizacji gruntów,
  • rekultywacji i niwelacji terenów.