Grunty podatne do stabilizacji wapnem

Do stabilizacji wapnem nadają się grunty spoiste, które zawierają minerały ilaste, żwiry gliniaste, pospółki gliniaste, gliny piaszczyste, piaski gliniaste, lessy i pyły. Wapno mielone palone może być także wykorzystywane do stabilizacji i ulepszania gruntów kwaśnych i gruntów przewilgoconych.

Kryteria jakie powinny spełniać grunty przeznaczone do stabilizacji i ulepszania wapnem palonym:

  • wskaźnik plastyczności gruntu powinien wynosić minimum 7%,
  • zawartość ziaren większych niż 40 mm w gruncie przeznaczonym do stabilizacji – maksimum 15%,
  • zawartość części organicznych w gruncie – maksimum 10%,
  • wskaźnik piaskowy WP wynosi maksymalnie 30%.