Podbudowa pomocnicza

Podbudowa pomocnicza jest warstwą tworzącą platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu. Materiałami używanymi do podbudowy pomocniczej mogą być:

  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi,
  • grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,

o właściwościach odpowiednich do podbudowy pomocniczej.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA