Warstwa mrozoochronna

Warstwa mrozoochronna jest to warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu i zwiększenie nośności warstw dolnych konstrukcji nawierzchni. Materiałami stosowanymi do warstwy mrozoochronnej mogą być:

  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi,
  • grunty niewysadzinowe,
  • grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,
  • grunty stabilizowane wapnem,

o właściwościach odpowiednich do warstwy mrozoochronnej.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA

Podbudowa pomocnicza

Podbudowa pomocnicza jest warstwą tworzącą platformę umożliwiającą prawidłowe wbudowanie podbudowy zasadniczej, a w czasie eksploatacji nawierzchni wspomagająca warstwy górne konstrukcji nawierzchni w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów oraz ochronę nawierzchni przed wysadzinami powodowanymi przez szkodliwe działanie mrozu. Materiałami używanymi do podbudowy pomocniczej mogą być:

  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwami hydraulicznymi,
  • grunty stabilizowane spoiwami hydraulicznymi,

o właściwościach odpowiednich do podbudowy pomocniczej.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA