Warstwa ulepszonego podłoża

Warstwa ulepszonego podłoża jest to wierzchnia warstwa podłoża gruntowego nawierzchni ulepszona w celu:

  • zwiększenia nośności gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie w czasie budowy i w czasie eksploatacji nawierzchni,
  • ochrony gruntu rodzimego w wykopie lub gruntu w nasypie przed deformacjami (koleinami) powodowanymi przez ciężkie pojazdy i maszyny robocze w czasie budowy nawierzchni,
  • właściwego wbudowania i zagęszczenia wyżej leżących warstw konstrukcji nawierzchni,
  • zwiększenia odporności nawierzchni na powstawanie wysadzin.

Materiałami stosowanymi do wykonania warstwy ulepszonego podłoża mogą być:

  • mieszanki niezwiązane,
  • grunty rodzime w wykopie lub grunty w nasypie stabilizowane spoiwami hydraulicznymi lub wapnem,
  • grunty niewysadzinowe,

o właściwościach odpowiednich do warstwy ulepszonego podłoża.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA