SOLlTEX – Hydrauliczne spoiwo do ulepszania gruntów

SOLlTEX – Hydrauliczne spoiwo do ulepszania gruntów

Przeznaczenie spoiwa SOLlTEX

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLlTEX jest przeznaczone:

  • do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw, ich osuszania, zmiany struktury i poprawy nośności w zakresie nasypów wg PN-S-02205:1998,
  • jako dodatek ulepszający dla zmiany struktury i poprawy nośności również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno, w zakresie podbudowy pomocniczej w warstwach dolnych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102:1997,
  • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji: gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska,
  • do stabilizacji gruntów przeznaczonej do podbudów pomocniczych, warstw wzmacniających i w robotach ziemnych przy budowie nawierzchni lotniskowych.

SOLlTEX – Gdzie stosować?

Spoiwo do ulepszania gruntów SOLITEX może być stosowane w inżynierii komunikacyjnej:

  • do wzmacniania podłoża nawierzchni wg PN-S-96012:1997,
  • do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie, jako dodatek ulepszający, z zabezpieczeniem górnej powierzchni natryskiem emulsją asfaltową lub warstwą grubego kruszywa,
  • do wykonywania podbudowy pomocniczej wg PN-S-06102:1997 jako materiał do ulepszania właściwości mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KRI do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”, w tym w górnej części podtorza kolejowego (torowiska),
  • do wykonywania podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012:!997, dla kategorii obciążenia ruchem wg „Katalogu typowych nawierzchni podatnych i półsztywnych’’, jako dodatek ulepszający,
  • do ulepszania gruntów przy budowie nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998.

Źródła: Strona internetowa PPH Utex Sp. z o.o. i internet.