STABIFEN – Spoiwo do ulepszania gruntu

STABIFEN – Spoiwo do ulepszania gruntu

STABIFEN jest mineralnym spoiwem hydraulicznym złożonym z ubocznych produktów spalania pochodzących z energetyki oraz materiałów wiążących. Jest materiałem sypkim o szarym zabarwieniu.

STABIFEN – przeznaczenie spoiwa

Spoiwo Stabifen jest przeznaczone w budownictwie komunikacyjnym, do stabilizacji gruntów, kruszyw i mieszanek, w szczególności:

  • do ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów w zależności od przewidywanego ruchu wg. PN-S-02205,
  • jako dodatek ulepszający (poprawa parametrów geotechnicznych gruntów), również z innymi spoiwami, takimi jak cement lub wapno, zgodnie z PN-S-06102 oraz wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych.
  • do ulepszania gruntów podczas wykonywania makroniwelacji terenu,
  • do ulepszania i uszczelniania podłoża na składowiskach odpadów, przy zapewnieniu wymaganego wskaźnika wodoprzepuszczalności oraz do doprowadzenia podłoża do odpowiedniej nośności.

STABIFEN – Gdzie stosować?

  • drogi publiczne bez ograniczeń
  • drogi wewnętrzne
  • lotniska cywilne z ograniczeniem do nawierzchni dróg startowych, kołowania, nawierzchni płyt i wydzielonych miejsc postoju
  • kolej z ograniczeniem do podtorza

STABIFEN – Właściwości użytkowe i techniczne:

Właściwość Jednostka Wymagania Metoda badań wg.
Uziarnienie – pozostaje na sicie 2 mm  % ≤ 1,0 PN-EN 933-1
Uziarnienie – pozostaje na sicie 0.5 mm  % ≤ 1,0 PN-EN 933-1
Uziarnienie – pozostaje na sicie 0.063 mm % ≥ 50 PN-EN 933-1
Gęstość nasypowa w stanie zagęszczonym kg/m3 950+/-10% PN-S-96035
Wilgotność naturalna % ≤ 2 PN-B-04481
Strata prażenia % ≤ 10 PN-B-04481
Zawartość wolnego CaO % ≥ 5 PN-EN-196-2
Wytrzymałość na ściskanie R7 MPa ≥ 0,2 PN-EN-196-1
Wytrzymałość na ściskanie R28 MPa ≥ 1,0 PN-EN-196-1
Czas wiązania – początek minut ≥ 120 PN-EN-196-3
Czas wiązania – koniec godz 2,5-24 PN-EN-196-3
Stała objętości mm ≤ 10 PN-EN-196-3
Wodożądność % ≥ 55 PN-EN-196-3
Zawartość siarczanów (SO3) % ≤ 5 PN-EN-196-2

Źródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.