GAMBET® – hydrauliczne spoiwo drogowe

Firma GAMA Sp. z o.o. zajmuje się produkcją i dystrybucją spoiwa drogowego do ulepszania, stabilizacji i osuszania gruntów o nazwie handlowej GAMBET®.

GAMBET® to wapienne popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym. Spoiwo GAMBET® przeznaczone jest do stabilizacji oraz osuszania gruntów i spełnia wymagania normy PN-EN 14227-4 „Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – część 4: Popiół lotny do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie”.

GAMBET® pozwala na wytwarzanie mieszanek bezpośrednio w gruntach lub w węzłach betoniarskich zgodnie z normą PN – EN 14227-3. Używany jest również do stabilizowania gruntu rodzimego zgodnie z PN – EN 14227-14 oraz spełnia wymagania specyfikacji WT-5 2010 zawartej w Zarządzeniu Nr 102 GDDKiA z dnia 19.11.2010 r. w sprawie stosowania wymagań technicznych na drogach krajowych.

Jest to spoiwo opracowane na bazie wyselekcjonowanych wapiennych popiołów o właściwościach hydraulicznych, modyfikowanych dodatkami zwiększającymi właściwości hydrauliczne, które powodują, że spoiwo w obecności wody zastyga i twardnieje tworząc stabilne i trwałe struktury. Podstawowymi składnikami spoiwa GAMBET® są krzemiany, gliniany, tlenki wapnia oraz siarczany.

Zastosowanie spoiwa GAMBET® ma natychmiastowy wpływ na zmniejszenie nadmiarowej wilgotności stabilizowanego gruntu, co pozwala osiągnąć wilgotność optymalną, przy której można uzyskać maksymalny stopień zagęszczenia gruntu, a przez to wzrost jego nośności.

Spoiwo GAMBET® należy aplikować do gruntu specjalistycznym sprzętem drogowym w ilości od 3-10% w stosunku do masy gruntu. Końcowe parametry nośności przy stałej ilości spoiwa zależeć będą od rodzaju stabilizowanego gruntu oraz jego uziarnienia.

Zawarte w spoiwie aktywne wapno (tlenek wapnia CaO) przekształca się w wyniku procesu gaszenia w Ca(OH)2, pochłaniając zawartą w gruncie wodę. Dzięki temu procesowi grunt traci swoją plastyczność i pozwala na przekazanie energii niezbędnej do prawidłowego zagęszczenia. Proces wiązania wody ma charakter egzotermiczny, przez co podnosi temperaturę gruntu, co ułatwia zagęszczanie i przyspiesza późniejszy proces hydraulicznego zestalania gruntu. Wspomniane właściwości hydrauliczne wynikają z reakcji pucolanowej wodorotlenku wapniowego z glinianami i krzemianami, których produktami są fazy podobne do powstających w reakcji hydratacji pucolanowego cementu portlandzkiego.

Laboratorium firmy służy pomocą przy ustaleniu optymalnej ilości zastosowanego spoiwa oraz wilgotności optymalnej, przy której szkielet gruntu uzyskuje najwyższe parametry nośności/ gęstości. Aby określić przygotowanie i dawkowanie spoiwa niezbędne jest pozyskanie próbek gruntu oraz ewentualnych kruszyw doziarniających w celu przeprowadzenia analiz. Na ich podstawie laboratorium szybko i celnie określi receptę, która w połączeniu z bieżącą kontrolą w trakcie procesu stabilizacji gruntu zagwarantuje wykonawcy pozytywne przejście badań odbiorczych.

Dzięki wprowadzonemu systemowi Zakładowej Kontroli Produkcji gwarantujemy wysoką jakość gotowego produktu oraz jego stabilne parametry i skuteczne oddziaływanie w miejscu zastosowania.

Źródła: Strona internetowa producenta GAMA Sp. z o.o. i internet.