EPO-GRUNT – popiół lotny wapienny

EPO-GRUNT jest popiołem lotnym wapiennym do mieszanek stabilizowanych hydraulicznie zgodnym z normą PN-EN 14227-4:2013-10 – Mieszanki związane spoiwem hydraulicznym – Specyfikacje – Część 4: Popioły lotne do mieszanek związanych spoiwem hydraulicznym.

EPO-GRUNT znajduje zastosowanie:

jako samodzielny hydrauliczny materiał wiążący do osuszania i stabilizacji gruntów,
do poprawiania nośności gruntów,
do ulepszania właściwości gruntów i kruszyw,
jako dodatek ulepszający również z innymi spoiwami hydraulicznymi takimi jak cement i wapno.

Źródła: Strona internetowa EPORE Sp. z o.o. i internet.