TERRAMIX N22.5 – Hydrauliczne spoiwo stabilizacyjne

TERRAMIX N22.5 – Hydrauliczne spoiwo stabilizacyjne

TERRAMIX N22.5 – Zakres stosowania

Spoiwo hydrauliczne Terramix N22.5 może być stosowane do:

 • wykonania stabilizowanej warstwy podbudowy pomocniczej wg PN-S-96012 dla kategorii ruchu od KR1 DO KR6 wg „Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych”,
 • ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów,
 • wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni,
 • stabilizacja górnych warstw podtorza kolejowego, ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych warunków gruntowo-kruszywowych, również dla pożądanych, stosunkowo wysokich wtórnych modułów ugięcia E2 > 120 MPa,
 • wzmacniania podłoża gruntowego, jako samodzielne spoiwo, zamiennie do stabilizacji cementem w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości na ściskanie do Rm = 2.5 MPa,
 • konstruowania górnej warstwy nasypu.

TERRAMIX N22.5 – Do jakich gruntów stosować?

Do przygotowania mieszanki gruntowo-spoiwowej z użyciem spoiwa Terramix N22.5 można wykorzystywać różne kruszywa (w tym pochodzące z recyklingu) oraz grunty (również spoiste).

Dawkowanie

Właściwą dawkę spoiwa należy dobrać laboratoryjnie dla pożądanych parametrów projektowych. Zazwyczaj dawkowanie spoiwa Terramix w warstwach zaprojektowanych w klasie wytrzymałości na ściskanie wynosi:

 • 2% -3% dla Rm = 0.5 MPa
 • 3% – 5% dla Rm = 1.5 MPa
 • 4% – 8 % dla Rm = 2.50 MPa

TERRAMIX N22.5 – Wymagania użytkowe i techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie R7≥15, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • wytrzymałość na ściskanie R28≥25, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • początek czasu wiązania nie wcześniej niż 120 min; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • koniec czasu wiązania nie później niż 10 godz.; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • stała objętości (rozszerzalność) ≤ 5 mm; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • wodożądność ≥ 25 %; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010
 • zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO3) ≤ 6%; PN-EN 196-2; PN-EN 1744-1

Źródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.