kom. +48 730 031 880;
tel. +48 22 245 41 10;
info@stabilizacja-gruntu.pl

Stabilizacja i ulepszanie gruntów cementem

Zagadnienia związane ze stabilizacją i ulepszaniem gruntów cementem opisuje norma: PN-S-96012:1997 - Drogi samochodowe - Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu stabilizowanego cementem

W normie PN-S-96012:1997 zawarte są min.:

 • wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać materiały do sporządzania mieszanki gruntowo-cementowej;
 • wymagania jakie powinna spełniać wytworzona mieszanka cementowo-gruntowa;
 • właściwości jakie powinna posiadać gotowa warstwa podbudowy (ulepszonego podłoża) wykonana z mieszanki cementowo-gruntowej;
 • parametry technicze podłoża, na którym może być układana warstwa z gruntu stabilizowanego cementem;
 • warunki techniczne wykonania warstwy z gruntu stabilizowanego cementemi jej pielęgnacji;
 • warunki pielęgnacji gruntu stabilizowanego cementem;
 • informacje na temat programu badań gruntów stabilizowanych cementem oraz ich częstość.

Dodatek cementu do gruntu umożliwia ulepszenie podłoża gruntowego oraz wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem.

Stabilizacja gruntu cementem polega na wymieszaniu i zagęszczeniu gruntu z optymalną ilością cementu i wody. Wytrzymałość na ściskanie uzyskanej warstwy stabilizowanej po 7 i 28 dniach powinna się mieścić w granicach określonych w normie.

Mieszanie cementu z gruntem może być wykonane bezpośrednio na drodze przy użyciu frezarek gruntowych (stabilizatorów gruntu) lub mieszarkach - betoniarkach stacjonarnych. Podczas mieszania gruntu z cementem ważne jest bardzo dobre rozdrobnienie i wymieszanie.

Dodatek cementu powoduje obniżenie nasiąkliwości cząsteczek iłowych oraz powstawanie szkieletu nośnego w gruncie.

Dodanie cementu do gruntu, zwiększa jego spójność, natomiast obniża jego nasiąkliwość oraz plastyczność. Ilość cementu niezbędna do uzyskania pożądanych własności podłoża zależy od uziarnienia gruntu i porowatości oraz określonych własności wytrzymałościowych. Większe ilości cementu powodują ulepszenie gruntu, eliminują potrzebę odziarniania, powoduje znaczne zwiększenie wytrzymałości cementogruntu.

Zawartości cementu liczona w stosunku do maszy suchego gruntu powinna wynosić od 4-10%.

Maksymalne zawartości cementu, w stosunku do masy suchego gruntu:

 • Kategoria ruchu KR 1 do KR 3 - podbudowa zasadnicza: 8%
 • Kategoria ruchu KR 1 do KR 3 - podbudowa pomocnicza: 10%
 • Kategoria ruchu KR 1 do KR 3 - ulepszone podłoże: 10%
 • Kategoria ruchu KR 4 do KR 6 - podbudowa zasadnicza: 6%
 • Kategoria ruchu KR 4 do KR 6 - podbudowa pomocnicza: 6%
 • Kategoria ruchu KR 4 do KR 6 - ulepszone podłoże: 8%