Warstwa przeciwspękaniowa

Warstwa przeciwspękaniowa jest warstwą, której zadaniem jest rozproszenie naprężeń powstałych w wyniku spękania warstwy podbudowy związanej spoiwem hydraulicznym, a tym samym zminimalizowanie spękań odbitych.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA