Spękania odbite

Spękania odbite są to spękania najczęściej poprzeczne, powstające w warstwach nawierzchni wykonanych z mieszanek mineralno-asfaltowych wskutek przemieszczeń w obrębie pęknięć istniejących w niżej leżących warstwach nawierzchni.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA