TERRAMIX PF2.5 – Spoiwo Hydrauliczne

TERRAMIX PF2.5 – Spoiwo Hydrauliczne

Zakres stosowania spoiwa TERRAMIX PF2.5

Spoiwo hydrauliczne Terramix PF2.5 może być stosowane do:

 • ulepszania słabych gruntów miejscowych przy budowie podłoża nasypów i warstw nasypów,
 • wzmacniania i ulepszania podłoża nawierzchni,
 • makroniwelacji terenu,
 • wydajna alternatywa dla popiołów lotnych i spoiw popiołowych.

TERRAMIX PF2.5 – Gdzie stosować?

Do przygotowania mieszanki gruntowo-spoiwowej z użyciem spoiwa Terramix PF2.5 można wykorzystywać różne kruszywa (w tym pochodzące z recyklingu) oraz grunty głównie spoiste.
W przypadku wykonywania mieszanki gruntowo-spoiwowej z gruntów spoistych, Terramix PF2.5 spowoduje: osuszenie gruntu, podniesienie wilgotności optymalnej, zmianę struktury gruntu
i doziarnienie gruntu. W przypadku trudno zagęszczalnych gruntów niespoistych działanie Terramix PF2.5 polega na doziarnieniu gruntu, podniesieniu zagęszczalności i w efekcie umożliwia właściwe zagęszczenie gruntu.

TERRAMIX PF2.5 – Jak dawkować?

Właściwą dawkę spoiwa należy dobrać laboratoryjnie dla pożądanych parametrów projektowych. W przypadku stosowania spoiwa Terramix F22.5 do osuszania gruntu zazwyczaj stosuje się następujące dawki spoiwa:

 • Wopt ≤ Wn + 2% należy dodać ok. 1% spoiwa Terramix PF2.5
 • Wopt ≤ Wn + 2-5% należy dodać 1-2% spoiwa Terramix PF2.5
 • Wopt ≤ Wn + 5-8% należy dodać ok. 2-3% spoiwa Terramix PF2.5
 • Wopt ≤ Wn + 8-10% należy dodać ok. 3-4% spoiwa Terramix PF2.5
 • Wopt ≤ Wn + 10-12% należy dodać ok. 4-5% spoiwa Terramix PF2.5

TERRAMIX PF2.5 – Wymagania użytkowe i techniczne

 • wytrzymałość na ściskanie R7≥5, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • wytrzymałość na ściskanie R28≥10, PN-EN 196-1; PB/TW-2/120:2010,
 • początek czasu wiązania nie wcześniej niż 120 min; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • koniec czasu wiązania nie później niż 10 godz.; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • stała objętości (rozszerzalność) ≤ 5 mm; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010,
 • wodożądność ≥ 55 %; PN-EN 196-3; PB/TW-2/123:2010
 • zawartość siarczanów (w przeliczeniu na SO3) ≤ 6%; PN-EN 196-2; PN-EN 1744-1

Żródła: Strona internetowa Spoiwex sp. z o.o. i internet.