SOLlTEX – Hydrauliczne Spoiwo Drogowe

SOLlTEX – Hydrauliczne Spoiwo Drogowe

Przeznaczenie spoiwa SOLlTEX

Hydrauliczne Spoiwo Drogowe SOLITEX może być stosowane w zależności od potrzeb w zakresie:

  • do ulepszenia gruntów słabych i gruntów przydatnych, z zastrzeżeniami przy budowie podłoży nasypów i warstw nasypów wg PN-S-02205:1998,
  • do wzmacniania podłoża nawierzchni wg PN-S-96012:1997,
  • do budowy nawierzchni twardej nieulepszonej, realizowanej w technologii nawierzchni stabilizowanej mechanicznie wg PN-S-06102:1997, z zabezpieczeniem górnej powierzchni emulsją asfaltową lub warstwą grubego kruszywa,
  • do wykonywania podbudowy pomocniczej i zasadniczej wg wymagań PN-S-06102:1997, jako materiał do ulepszania właściwości mieszanek, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
  • do wykonywania podbudowy pomocniczej i zasadniczej wg wymagań PN-S-96012:1997, dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych”,
  • do budowy podtorza w zakresie ulepszeń lub stabilizacji gruntu rodzimego, nasypu lub przekopu wraz z elementami ochraniającymi, zabezpieczającymi, wzmacniającymi lub współpracującymi z podtorzem, w tym do wykonywania szczelnych pokryć ochronnych torowiska.

ponadto:

  • do osuszania gruntów w nasypach drogowych,
  • do likwidacji zagrożeń pożarowych w drogowych robotach ziemnych z wykorzystaniem skały płonnej z górnictwa węgla kamiennego.

Źródła: Strona internetowa PPH Utex Sp. z o.o. i internet.