Spoiwo ERDEMIX

ERDEMIX jest materiałem budowlanym stosowanym jako samodzielne spoiwo oraz jako dodatek hydrauliczny do innych spoiw, a także do ulepszania składu granulometrycznego gruntów. W przypadku przewilgoconych gruntów spoistych spoiwo ERDEMIX powoduje: osuszenie gruntu podłoża, podniesienie jego wilgotności optymalnej, zmianę struktury gruntu, doziarnienie gruntu. ERDEMIX umożliwia właściwe zagęszczenie gruntu i uzyskanie zwiększonej nośności podłoża.

Spoiwo ERDEMIX zaleca się wykorzystywać szczególnie do gruntów spoistych, stosowanie do innych gruntów jest także możliwe jednakże decydującym kryterium jest uzyskanie odpowiedniej nośności dla danej warstwy. ERDEMIX dodany do niezagęszczalnych gruntów niespoistych powoduje doziarnienie gruntu, co wpływa pozytywnie na zagęszczenie a w konsekwencji wzrost nośności.

Źródła: Strona internetowa Handlomax i internet.