Warstwa wiążąca

Warstwa wiążąca jest warstwą która znajduje się pomiędzy warstwą ścieralną, a podbudową zasadniczą. Warstwa wiążąca zapewnia lepsze rozłożenie naprężeń od kół pojazdów i ich przekazywanie na podbudowę zasadniczą. Materiałami używanymi do wykonania warstwy wiążącej są mieszanki mineralno-asfaltowe.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA