Pielęgnacja stabilizacji

Pielęgnacja stabilizacji – obecnie nie wykonujemy usługi pielęgnacji stabilizacji

W procesie „stabilizacji gruntu na miejscu” ostatnim etapem prac jest pielęgnacja stabilizacji. W zależności od projektu lub potrzeb pielęgnacji dokonuje się poprzez:

  • skropienie warstwy stabilizacji emulsją asfaltową,
  • skropienie specjalnymi preparatami powłokotwórczymi posiadającymi odpowiednie aprobaty Techniczne,
  • utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodą w ciągu dnia, w czasie co najmniej 7 dni,
  • przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalną folią z tworzywa sztucznego, ułożoną na zakład o szerokości co najmniej 30 cm i zabezpieczoną przed zerwaniem z powierzchni warstwy przez wiatr,
  • przykrycie warstwą piasku lub grubej włókniny technicznej i utrzymywanie jej w stanie wilgotnym w czasie co najmniej 7 dni,
  • inne sposoby pielęgnacji po uzyskaniu akceptacji Inżyniera.

Woda wykorzystywana do stabilizacji cementem i do pielęgnacji wykonanej warstwy powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 1008. Wykorzystując pitną wodę wodociągową można pominąć jej badanie laboratoryjne. Jeżeli woda do stabilizacji jest pobierana z innego źródła należy przeprowadzić kontrolę zgodnie z normą PN-EN-1008.

W okresie pielęgnacji nie należy dopuszczać żadnego ruchu pojazdów i maszyn po wykonanej warstwie.

Pielęgnację stabilizacji wykonujemy najczęściej poprzez polewanie wodą beczkowozami.