STABIL – Hydrauliczne spoiwa drogowe

STABIL – Hydrauliczne spoiwa drogowe

Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL są spoiwami mineralnymi produkowanymi na bazie popiołów lotnych z węgla brunatnego, modyfikowanych zgodnie z technologią zastrzeżoną przez przedsiębiorstwo WAPECO.

Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL występują w 5 odmianach asortymentowych:

 • STABIL 5

 • STABIL 12

Spoiwa STABIL 5 i STABIL 12 przeznaczone sa do ulepszania i modyfikacji gruntów drobnoziarnistych i gruboziarnistych lub kruszyw, polegającej na poprawie własności geotechnicznych (osuszanie gruntów, zmniejszenie stopnia plastyczności, poprawa zagęszczalności, zwiększenie nośności, zwiększenie odporności na działanie wody i mrozu) w celu zwiększenia ich przydatności w budownictwie drogowym, a w szczególności w robotach ziemnych i ulepszonym podłożu drogowym.
 • STABIL 22

 • STABIL 32

 • STABIL 42

Hydrauliczne spoiwa drogowe STABIL 22, STABIL 32 i STABIL 42 przeznaczone są do stabilizacji gruntów gruboziarnistych i kruszyw, przy podwyższonych wymaganiach wytrzymałościowych, gdy warstwa materiału stabilizowanego spoiwem powinna uzyskać odpowiednią wytrzymałość na ściskanie (Rc) oraz wymagany wskaźnik mrozoodporności, odpowiedni dla poszczególnych warstw konstrukcji drogowych.

Spoiwa STABIL

 • gwarantują wysoką odporność stabilizowanego spoiwem gruntu na korozję chemiczną i szkodliwe działanie wody
 • ulepszają grunty słabonośne, które nie mogą być wykorzystane w budownictwie komunikacyjnym
 • zwiększają przydatność gruntów spoistych i małospoistych do budowy dróg
 • poprawiają wytrzymałość i zwiększają odporność na działanie wody
 • zwiększają wskaźnik mrozoodporności poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni drogowej
 • zmniejszają ryzyko powstawania naprężeń termicznych
 • zmniejszają zmiany objętości ośrodka gruntowego ze względu na skurcz i pęcznienie
 • osuszają przewilgocone grunty
 • poprawiają zagęszczalność gruntów
 • poprawiają uziarnienie w szkielecie mineralnym gruntów
 • zmniejszają stopień plastyczności gruntów
 • zwiększają nośność gruntów

Charakterystyka spoiwa STABIL:

 • wysoka dynamika narastania wytrzymałości stwardniałej mieszanki gruntowo – spoiwowej
 • wysoka chłonność wody
 • bardzo dobra urabialność
 • niskie ciepło hydratacji
 • niski skurcz i pęcznienie

Źródła: Strona internetowa WAPECO SP. z o.o. i internet.