Usługi sprzętem do stabilizacji gruntu

Stabilizacja gruntu – Usługi sprzętem do stabilizacji

Proponujemy Państwu roboty w zakresie:

 • wynajem specjalistycznych zestawów maszyn wraz z obsługą operatorską do rozsypywania i mieszania spoiw z gruntem lub kruszywem,
 • wzmacnianie nośności podłoży i podbudów z zastosowaniem spoiw chemicznych oraz hydraulicznych,
 • osuszanie gruntów z zastosowaniem spoiw hydraulicznych.
Proponowane przez naszą firmę rozwiązania znajdują zastosowanie w realizacji podbudów drogowych i kolejowych, przy wzmacnianiu nośności podłoży pod magazyny, place manewrowe i postojowe, pasy startowe lotnisk, przy budowie i wzmacnianiu nasypów, wałów przeciwpowodziowych, w osuszaniu gruntów.
Zestabilizowane warstwy tworzą idealną podbudowę dla wielu obiektów: hangarów, hal produkcyjnych, magazynów.

Podstawowe zalety:

 • OSZCZĘDNOŚĆ – ulepszenie istniejącego słabego podłoża bez konieczności wymiany gruntu,
 • SZYBKOŚĆ – wykonanie robót bezpośrednio na budowie przy stosowaniu nowoczesnego sprzętu (rozsypywacze spoiw, recyklery, oraz dozowniki, możliwość mieszania na głębokości do 65 cm),
 • TRWAŁOŚĆ – trwałe zwiększenie nośności podłoża, likwidacja ryzyka wystąpienia wysadzin,
 • ODPORNOŚĆ – osuszanie gruntów, odporność na działanie wody i mrozu.

Proces stabilizacji gruntu cementem obejmuje poniższe etapy:

 • Etap-1: Na odpowiednio przygotowane podłoże – wyrównane i spulchnione zostaje rozłożony cement w odpowiednich dawkach przez rozsypywacz spoiwa,
 • Etap-2: Mieszarka gruntowa (frezarka gruntowa) miesza grunt rodzimy wraz z cementem,
 • Etap-3: Po wymieszaniu gruntu z cementem następuje zagęszczanie walcami,
 • ETAP-4: Aby utrzymać optymalną wilgotność prowadzona jest pielęgnacja gruntu polegająca na utrzymaniu optymalnej wilgotności poprzez zraszanie wodą.