Hydrauliczne spoiwa drogowe STRADA

Hydrauliczne spoiwa drogowe STRADA produkowane przez EKOBET CEMENTY sp. z o.o. stanowią alternatywę dla tradycyjnych spoiw takich jak cement czy wapno.
Spoiwa STRADA produkowane jest w dwóch klasach wytrzymałości:

 • STRADA 12,5 HRB E2
 • STRADA 22,5 HRB E3

Hydrauliczne spoiwa STRADA są specjalistycznymi spoiwami drogowym wytwarzanymi w oparciu o wymagania normy PN-EN 13282-1 „Hydrauliczne spoiwa drogowe”. Spoiwa STRADA są mieszankami cementu portlandzkiego oraz popiołów lotnych typu V i W. Odpowiednia kompozycja tych składników nadaje mieszance właściwości wiążące oraz osuszające. Kilkuprocentowy dodatek spoiwa do wilgotnych gruntów poprawia nośność oraz zagęszczalność oraz zwiększa wytrzymałość na ściskanie i obniża wilgotność gruntu.

Spoiwa STRADA są przeznaczone do:

 • ulepszenia gruntów słabych przy budowie podłoży oraz rdzeni nasypów drogowych,
 • budowy ulepszonego podłoża nawierzchni dla kategorii obciążenia ruchem od KR1 do KR6 zgodnie z opracowanym na zlecenie GDDKiA Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych,
 • wykonania podbudowy pomocniczej i zasadniczej realizowanej w technologii stabilizacji kruszyw spoiwami hydraulicznymi,
 • budowy elementów podtorza, głównie w zakresie stabilizacji gruntu rodzimego oraz warstw nasypu pod nawierzchnie kolejowe, według warunków technicznych utrzymania podtorza kolejowego,
 • przy niwelacji i makroniwelacji terenów, wypełnienia pustek,
 • budowy dróg leśnych, ciągów pieszo-jezdnych na wałach przeciwpowodziowych i zaporach ziemnych,
 • budowy tymczasowych dróg manewrowych na terenie budów,
 • utwardzania placów oraz ciągów pieszo-jezdnych,
 • budowy nawierzchni lotniskowych, dróg kołowania oraz miejsc postoju,
 • wszelkich prac geotechnicznych przy budowie innych elementów infrastruktury.

Źródła: Strona internetowa producenta EKOBET CEMENTY sp. z o.o. i internet.