Etapy prac – stabilizacja gruntu na miejscu

W procesie stabilizacji na miejscu możemy wyróżnić poniższe etapy robót:

  1. przygotowanie gruntu, który będzie poddany stabilizacji – wyrównanie do rzędnych projektowych i spulchnienie,
  2. rozsypanie spoiwa wg dawki dobranej laboratoryjnie,
  3. wymieszanie gruntu wraz z rozłożonym spoiwem na odpowiednią głębokość,
  4. wstępne zagęszczenie otrzymanej warstwy przy pomocy walca z wibracją,
  5. wyrównanie powierzchni do wymaganych rzędnych oraz nadanie odpowiednich spadków,
  6. ostateczne zagęszczenie warstwy przy użyciu walców stalowych i ogumionych,
  7. pielęgnacja stabilizacji przez zraszanie wodą.