Metody wzmacniania gruntów

Wzmacnianie gruntu stosujemy w przypadku gdy nośność podłoża jest niewystarczająca do posadowienia na nim budowli. Przed wykonaniem wzmocnienia gruntu musimy posiadać badania gruntu na podstawie których wybieramy najskuteczniejszą metodę jego wzmocnienia do pożądanych parametrów.

Wybór metody wzmocnienia gruntu zależy od wielu czynników. Są to między innymi warunki gruntowo-wodne, warunki górnicze, sejsmiczne, wielkość obciążeń przekazywanych przez obiekt budowlany na grunt, dopuszczalne osiadanie fundamentów, wymagana nośność posadzek, lokalizacja innych obiektów wobec już istniejącej zabudowy.

Obecnie istnieje szereg metod i technologii wzmacniania gruntów i nasypów: osuszanie gruntu, wzmacnianie powierzchniowe, wymiana gruntu, konsolidacja podłoży, metody wibracyjne, metody dynamiczne i zbrojenia wgłębne.

Metody wzmacniania gruntu można podzielić wg kilku kryteriów ze względu na:
:: głębokości wykonania wzmocnienia,
wzmacnianie wgłębne,
wzmacnianie powierzchniowe,
:: rodzaj stosowanego materiału,
niewymagające dodatkowych materiałów
wymagające użycia materiałów dodatkowych
:: występowanie drgań,
dynamiczne,
statyczne,
:: zmianę parametrów gruntów zalegających w podłożu,
poprawiające parametry wzmacnianych gruntów,
niepoprawiające parametrów wzmacnianych gruntów,
:: wrażliwość na przeszkody występujące w gruncie (np. w nasypach antropogenicznych)
niewrażliwe
wrażliwe

Wzmacnianie wgłębne wykonuje się takimi metodami jak: konsolidacja dynamiczna, zagęszczanie impulsowe budowę kolumn cementowo-gruntowych metodą DSM, jet-grouting, budowę kolumn kamiennych, żwirowych, betonowych, budowę nasypów lub drenów pionowych.

Wzmacnianie powierzchniowe może być zrealizowane poprzez dogęszczenie powierzchniowe, stabilizację powierzchniową, stabilizację z użyciem geosyntetyków.