Warstwy konstrukcji nawierzchni

W skład konstrukcji nawierzchni wchodzą następujące warstwy:

  • warstwa ścieralna,
  • warstwa wiążąca,
  • podbudowa zasadnicza (jednowarstwowa albo dwuwarstwowa),
  • podbudowa pomocnicza,
  • warstwa mrozoochronna.

Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym nawierzchni. W razie potrzeby podłoże gruntowe nawierzchni może być wzmocnione przez wykonanie na jego górnej powierzchni warstwy ulepszonego podłoża. Warstwa ulepszonego podłoża pełni istotną rolę w pracy nawierzchni, ale formalnie zaliczana jest do robót ziemnych i nie jest wliczana w skład warstw konstrukcji nawierzchni.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA