Spoiwa hydrauliczne

Spoiwa hydrauliczne mają zdolność wiązania i twardnienia zarówno na powietrzu jak i w środowisku wodnym. Wykazują tym samym odporność na działanie wody i powietrza. Spoiwa hydrauliczne są to materiały zawierające bezwodne i trwałe wobec wody tlenki nieorganiczne. Po zmieszaniu z wodą następuje proces wiązania i wytworzenia związków uwodnionych.

Spoiwa hydrauliczne to m.in. wapno hydrauliczne i cement portlandzki, które po zmieszaniu z wodą równie dobrze wiążą na powietrzu, jak i pod nią. Spoiwa hydrauliczne także już po związaniu są odporne na działanie wody. Cement w głównej mierze jest wykorzystywany do łączenia większości materiałów budowlanych. W zależności od klasy betonu przewidzianej w konstrukcji budynku, cement dobiera się pod względem klas – A i B. Określają one głównie dopuszczalne ilości dodatków, które mogą zostać użyte do konkretnego typu.

Mianem cementu powszechnego użytku określamy mineralne spoiwa budowlane otrzymane z klinkieru, który zostaje zmielony z dodatkiem kamienia gipsowego, wapienia, żużla, pucolany, popiołu lotnego i pyłu krzemionkowego. W zależności od proporcji użytych materiałów, wyróżnia się kilkadziesiąt rodzajów cementu powszechnego użytku. W budownictwie wykorzystuje się także cement specjalny. Zalicza się do niego m.in. cement portlandzki biały, używany w pracach elewacyjnych czy cement portlandzki siarczanoodporny.

Wapno hydrauliczne charakteryzuje się zdecydowanie większą, niż zwykłe wapno odpornością na wilgoć, dlatego w głównej mierze stosowane jest do wykonywania fundamentów i ścian pomieszczeń narażonych na szkodliwy wpływ wilgoci. Zaprawy na bazie wapna hydraulicznego mają jednak niską wytrzymałość mechaniczną przez co nie stosuje się ich tak często, jak innych spoiw. Uzyskuje się je z wypalenia wapieni gliniastych.

Wapno hydrauliczne otrzymuje się z wapieni marglistych lub margli, które w tym celu najpierw trzeba wypalić (w temperaturze od 900°C do 1100°C), a potem zgasić ograniczoną ilością wody (tzw.gaszenie na sucho). Spoiwa hydrauliczne po zarobieniu z wodą wiążą i twardnieją zarówno na powietrzu, jak i pod wodą, dzięki czemu należą do podstawowych materiałów budowlanych. Do spoiw hydraulicznych zalicza się wapno hydrauliczne i wszystkie odmiany cementów portlandzkich.

Spoiwa hydrauliczne przeznaczone są do szerokiego zakresu prac ziemnych w budownictwie – wykonywanie podbudów zasadniczych i podbudów pomocniczych, stabilizacji gruntów. Wykonywanie warstw odcinających w robotach ziemnych, budowie dróg, trakcji kolejowych, lotnisk i innych rodzajów infrastruktury, wykonywania podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej gruntów stabilizowanych mechanicznie, wzmacniania gruntów przy budowie nasypów i warstw nasypów, wzmacniania i uszczelniania podłoży na składowiskach odpadów, do rewitalizacji terenów zdegradowanych, do wzmacniania słabych podłoży gruntowych.