Reakcje zachodzące przy stabilizacji gruntów wapnem

Podczas stabilizacji gruntów wapnem palonym zachodzi wiele reakcji, które powodują szybkie zmiany w gruncie:

  • następuje osuszenie wilgotnych gruntów (zakłada się że 1% wapna palonego pozwala obniżyć wilgotność gruntu od 1% do 5%),
  • wzrasta granica plastyczności gruntu – rośnie wskaźnik plastyczności gruntu Ip,
  • wzrastają parametry nośne gruntu – wskaźnik nośności gruntu CBR ulega znaczącej poprawie,
  • poprawia się urabialność gruntu,
  • następuje wzrost wilgotności optymalnej,
  • zjawisko flokulacji oraz aglomeracji cząstek gruntu powoduje, że grunt plastyczny przekształca się w grunt quasi-piaskowy, który daje się zagęszczać.

W dłuższym czasie następuje także wzrost nośności gruntu w wyniku reakcji pucolanowej, wzrasta pH gruntu, następuje sklejenie cząstek gruntu co powoduje stały i długotrwały wzrost wytrzymałości gruntu na ściskanie.