Konstrukcja nawierzchni półsztywnej

Konstrukcja nawierzchni półsztywnej jest to konstrukcja nawierzchni, w której warstwy ścieralna i wiążąca wykonane są z mieszanek mineralno-asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw podbudowy zasadniczej wykonana jest z materiałów związanych spoiwami hydraulicznymi.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA