Trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni

Trwałość zmęczeniowa konstrukcji nawierzchni jest to liczba równoważnych osi standardowych, jaką może przenieść konstrukcja nawierzchni do wystąpienia stanu krytycznego, określonego liczbą spękań zmęczeniowych lub głębokością kolein strukturalnych.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA

Konstrukcja nawierzchni półsztywnej

Konstrukcja nawierzchni półsztywnej jest to konstrukcja nawierzchni, w której warstwy ścieralna i wiążąca wykonane są z mieszanek mineralno-asfaltowych, a przynajmniej jedna z warstw podbudowy zasadniczej wykonana jest z materiałów związanych spoiwami hydraulicznymi.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA

Konstrukcja nawierzchni podatnej

Konstrukcja nawierzchni podatnej jest to konstrukcja nawierzchni, w której warstwy ścieralna i wiążąca wykonane są z mieszanek mineralno-asfaltowych, a żadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana z materiałów związanych spoiwami hydraulicznymi.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA

Grubość konstrukcji nawierzchni

Grubość konstrukcji nawierzchni jest to suma grubości warstw ścieralnej, wiążącej, podbudowy zasadniczej, podbudowy pomocniczej i warstwy mrozoochronnej. W skład grubości konstrukcji nawierzchni nie wchodzi warstwa ulepszonego podłoża.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA

Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia

Konstrukcja nawierzchni lub nawierzchnia jest to zespół odpowiednio dobranych warstw, którego celem jest rozłożenie naprężeń od kół pojazdów na podłoże gruntowe nawierzchni oraz zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy pojazdów.

Konstrukcja nawierzchni spoczywa na podłożu gruntowym lub na warstwie ulepszonego podłoża. Określenia „konstrukcja nawierzchni” i „nawierzchnia” są równoznaczne i mogą być stosowane wymiennie.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA