Konstrukcja nawierzchni podatnej

Konstrukcja nawierzchni podatnej jest to konstrukcja nawierzchni, w której warstwy ścieralna i wiążąca wykonane są z mieszanek mineralno-asfaltowych, a żadna z warstw podbudowy zasadniczej nie jest wykonana z materiałów związanych spoiwami hydraulicznymi.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA