Podłoże gruntowe nawierzchni

Podłoże gruntowe nawierzchni jest to strefa gruntu rodzimego lub nasypowego poniżej spodu konstrukcji nawierzchni, której właściwości mają wpływ na projektowanie, wykonanie i eksploatację nawierzchni. Zakres i częstotliwość badań podłoża nawierzchni są uzależnione od złożoności warunków gruntowych.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA