Warstwa ścieralna

Warstwa ścieralna jest to wierzchnia warstwa konstrukcji nawierzchni poddana bezpośredniemu oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. W przypadku konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, podanych w niniejszym Katalogu, materiałami używanymi do wykonania warstwy ścieralnej są mieszanki mineralno-asfaltowe.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA