Ulepszanie podłoża

Ulepszanie podłoża jest to kontrolowana zmiana stanu podłoża lub składu materiałów z którego się składa. Celem ulepszania podłoża jest osiągnięcie odpowiedniej reakcji podłoża na istniejące lub projektowane oddziaływania środowiska i obiektów budowlanych. Bezpośrednim wynikiem procesu ulepszania podłoża jest jego modyfikacja, która powoduje zmianę właściwości podłoża.

Wzmacnianie podłoża poprzez zmianę stanu:
:: grunty niespoiste – zagęszczanie impulsowe, wibracyjne, udarowe i wybuchowe;
:: grunty spoiste i organiczne – konsolidacja wywołana obciążaniem lub przeciążaniem bez drenażu pionowego, z drenażem pionowym, ze zmniejszaniem ciśnienia wody w porach oraz elektroosmoza;
:: grunty spoiste i niespoiste – wałowanie, piaskowe pale zagęszczające, stabilizacja termiczna: zamrażanie, spiekanie, witryfikacja;

Wzmacnianie podłoża poprzez zmianę składu:
:: grunty spoiste, niespoiste i organiczne – wymiana gruntu; stabilizacja: powierzchniowa, masowa, elektrokinetyczna; zastrzyki ciśnieniowe: wypełniające, penetracyjne, rozpierające, zagęszczające; mieszanie wgłębne: na sucho i na mokro;

Zbrojenie podłoża (in situ) – pionowe kolumny: kamienne, w osłonie geotekstylnej, wykonywane metodą wgłębnego mieszania; mikropale; gwoździe gruntowe;

Konstrukcje z gruntu zbrojonego – zbrojenie metalowe, zbrojenie geosyntetyczne, zbrojenie rozproszone;

Popioły lotne w drogownictwie

Popioły lotne w drogownictwie, mogą być użyte do wytwarzania podbudów drogowych oraz stabilizacji podłoża, gdzie spełniają rolę składników aktywnych hydraulicznie oraz mikrokruszywa.

Popioły lotne mogą być składnikami spoiw drogowych o relatywnie dużej wytrzymałości, wykorzystywane do wytwarzania np. chudych betonów lub mieszanek gruntowo-spoiwowych lub stabilizacji o określonej wytrzymałości.

Wykorzystanie popiołów lotnych w budownictwie przynosi wiele korzyści:

  • korzyści ekonomiczne – tradycyjne spoiwa i kruszywa mineralne otrzymywane z surowców naturalnych są zastępowane znacznie tańszymi odpadami,
  • korzyści techniczne – drobne uziarnienie popiołów lotnych, ich alkaliczny odczyn oraz aktywność hydrauliczna wielu składników prowadzi do utworzenia uwodnionych krzemianów wapnia C-S-H, które poprawiają mikrostrukturę podbudowy drogowej oraz ulepszonych gruntów,
  • korzyści środowiskowe – zagospodarowanie popiołów lotnych eliminuje ich składowanie, ogranicza emisję CO2 do atmosfery oraz zmniejsza zużycie nieodnawialnych surowców naturalnych.