Ulepszanie podłoża

Ulepszanie podłoża jest to kontrolowana zmiana stanu podłoża lub składu materiałów z którego się składa. Celem ulepszania podłoża jest osiągnięcie odpowiedniej reakcji podłoża na istniejące lub projektowane oddziaływania środowiska i obiektów budowlanych. Bezpośrednim wynikiem procesu ulepszania podłoża jest jego modyfikacja, która powoduje zmianę właściwości podłoża.

Wzmacnianie podłoża poprzez zmianę stanu:
:: grunty niespoiste – zagęszczanie impulsowe, wibracyjne, udarowe i wybuchowe;
:: grunty spoiste i organiczne – konsolidacja wywołana obciążaniem lub przeciążaniem bez drenażu pionowego, z drenażem pionowym, ze zmniejszaniem ciśnienia wody w porach oraz elektroosmoza;
:: grunty spoiste i niespoiste – wałowanie, piaskowe pale zagęszczające, stabilizacja termiczna: zamrażanie, spiekanie, witryfikacja;

Wzmacnianie podłoża poprzez zmianę składu:
:: grunty spoiste, niespoiste i organiczne – wymiana gruntu; stabilizacja: powierzchniowa, masowa, elektrokinetyczna; zastrzyki ciśnieniowe: wypełniające, penetracyjne, rozpierające, zagęszczające; mieszanie wgłębne: na sucho i na mokro;

Zbrojenie podłoża (in situ) – pionowe kolumny: kamienne, w osłonie geotekstylnej, wykonywane metodą wgłębnego mieszania; mikropale; gwoździe gruntowe;

Konstrukcje z gruntu zbrojonego – zbrojenie metalowe, zbrojenie geosyntetyczne, zbrojenie rozproszone;

Właściwości cementu w stabilizacji gruntów

Cement wykorzystywany do wzmacniania podłoża pozwala stworzyć trwały oraz stabilny szkielet nośny, obniża nasiąkliwość gruntu, spójność podłoża oraz obniża jego plastyczności nasiąkliwość. Dawkę cementu należy dobrać laboratoryjnie stosownie do parametrów technicznych, które ma uzyskać grunt – wytrzymałości na ściskanie i nacisk. Istotna jest także porowatość podłoża – średnio zawartość cementu do wagi suchego gruntu oscyluje w granicach od 4 do 10%.

Norma PN-S-96012:1997, określa maksymalną zawartość cementu dla kategorii ruchu od KR 1 do KR 3 – 8% – podbudowa zasadnicza, do 10% – podbudowa pomocnicza, ulepszone podłoże; dla kategorii ruchu od KR 4 do KR 6 maksymalna zawartość cementu – 6% dla podbudowy zasadniczej i pomocniczej, 8% dla ulepszonego podłoża. Oferujemy stabilizację gruntu na miejscu gdzie w procesie mieszania gruntu z cementem – odpowiednio rozdrabniamy materiały i dobrze je wymieszamy – wykorzystujemy do tego celu frezarki gruntowe zwane także stabilizatorami gruntu.