Podbudowa zasadnicza

Podbudowa zasadnicza – jedna warstwa lub dwie warstwy konstrukcji nawierzchni spełniająca/e podstawową funkcję w rozłożeniu naprężeń od kół pojazdów. Podbudowa zasadnicza może być jednowarstwowa lub dwuwarstwowa. Materiałami do podbudowy zasadniczej mogą być:

  • beton asfaltowy,
  • mieszanki niezwiązane,
  • mieszanki związane spoiwem hydraulicznym,
  • grunty stabilizowane spoiwem hydraulicznym,
  • mieszanki wykonane w technologii recyklingu na zimno (mieszanki mineralno-cementowo-emulsyjne, mieszanki mineralne z asfaltem spienionym) o właściwościach odpowiednich do podbudowy zasadniczej.

Źródło: Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych – GDDKiA